تبلیغات
امام زمان علیه السلام از دیدگاه ادیان - 4. به فرض امکان طول عمر آیا این مسئله در طول تاریخ به وقوع پیوسته است؟
 
 
 
4. به فرض امکان طول عمر آیا این مسئله در طول تاریخ به وقوع پیوسته است؟
 به فرض امکان طول عمر آیا این مسئله در طول تاریخ به وقوع پیوسته است؟


پاسخ: در پاسخ قبل، ثابت شد که زنده ماندن انسان در مدتهاى طولانى وزیاد، امرى ممکن است. حال سؤال بسیار بجایى که در رابطه با اصل وقوع مطرح مى شود، این است که: آیا در طول تاریخ کسانى با عمرهاى طولانى دیده شده اند؟ در پاسخ به این پرسش به چند دلیل اکتفا مى کنیم:

1- دلیل تاریخى: انسان همواره در محیط زندگى خود به یک سلسله از امور عادت مى نماید، به طورى که اگر واقعه اى بر خلاف آنچه که عادت کرده ببیند یا بشنود، بسیار بعید بلکه غیر ممکن مى شمارد. اما اگر همین امر بعید وبه پندار او غیر ممکن چندین مرتبه به وقوع بپیوندد، قریب وممکن مى شود. در رابطه با طول عمر امام زمان (عجل الله فرجه) نیز بعضى انسانها به مشکل برخورد کرده اند، در صورتى که در تاریخ نمونه هایى از افرادى که عمر طولانى داشته اند، مشهود است.

سید بن طاووس، رحمه الله علیه در این رابطه پاسخ منکرین حضرت مهدى (عجل الله فرجه) را چنین مى فرماید: اگر کسى امروز ادعا کند که من از روى آب راه مى روم، کسى باور نمى کند، ولى وقتى که او در مقام عمل برآمد واز روى آب راه رفت، بسیارى از مردم به تماشا مى آیند وبا شگفتى وتعجب نگاه مى کنند. همچنین روز دوم، نفر دیگرى ادعا کند که من هم از روى آب راه مى روم، باز مردم در تعجب وشگفتى قرار مى گیرند، ولى با دیدن امروز، تعجبشان نسبت به روز قبل کمتر مى شود.

روز سوم، نفر سوم، ادعا مى کند وروى آب راه مى رود. این بار از تعداد تماشاچى کمتر شده ومقدار تعجب نیز کاهش مى یابد.

روز چهارم همچنین، کمتر وکمتر تا آنکه به کلى عادى مى شود.

طول عمر حضرت مهدى (عجل الله فرجه) نیز چنین است. براى آنکه شما روایت کرده اید که ادریس از زمان خود تا حال در آسمان زنده است، وباز روایت کردید که خضر در زمین از زمان خود تاکنون زنده است؛ وباز روایت کردید که حضرت عیسى در آسمان زنده است ودر زمان مهدى (علیه السلام) مى آید واقتدا به حضرتش مى کند ونماز مى خواند پس چگونه است که شما طول عمر این سه نفر را قبول دارید، ولى طول عمر امام زمان (عجل الله فرجه) را انکار مى کنید.(1)

با توجه به اینکه نقل تاریخى، یکى از مهمترین منابع علم وآگاهى در تمامى عصرها است، مى بینیم در کتابهاى تاریخ، انسانهاى بسیارى را به نام (معمرین) معرفى نموده اند. معمرین، جمع (معمر) است یعنى: انسان دراز عمر، کسى که عمر طولانى کرده است.

مسعودى، عده اى از دراز عمران را در کتاب مروج الذهب نامبرده وعمرهاى طویل آنان را نگاشته است از جمله:

آدم: 930 سال، شیث: 912 سال، انوش: 960 سال، قینان: 920 سال، مهلائل: 700 سال، لوط: 732 سال، ادریس: 300سال، متوشالح: 960 سال، لمک: 790 سال، نوح: 950 سال، ابراهیم: 195 سال، کیومرث: 1000 سال، جمشید:600 ویا 900 سال، عمر بن عامر: 800 سال، عاد: 1200 سال.(2)

اگر چه ممکن است که برخى از این اعداد وارقام، غیر معتبر بوده، وخالى از مبالغه نباشد، لکن این مسئله در کتب بسیارى از تاریخ نگاران آمده است. ضمن اینکه مسئله طول عمر نوح نبى (علیه السلام) یک مسئله مسلم قرآنى است واگر ما عمر 2500 ساله نوح را که برخى مورخین نقل کرده اند نپذیریم، عمر 950 ساله آن پیامبر که در قرآن کریم آمده غیر قابل انکار است؛ در آنجا که مى فرماید:

(ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنه الا خمسین عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون):(3)

(ما نوح را به سوى قومش فرستادیم ونهصد وپنجاه سال در بین آنان درنگ نمود. پس طوفان قومش را فرو گرفت در حالى که از ستمکاران بودند).

به قول عالم ومتفکر شهید، آیت الله سید محمد باقر صدر: شاید این تنها یک تصادف باشد که در طول تاریخ انسانى تنها دو تن مامور به پاک ساختن تمدن انسانى از مایه هاى فساد وتباهى، ودوباره سازى آن گردند. وزندگى آن دو، چنان طولانى شود که چندین برابر یک آدم معمولى، عمر کنند! (نوح) نخستین آن دو، درگذشته نقش خود را به پایان برد وبه گفته صریح قرآن 950 سال در میان توده خویش درنگ کرد، وسرنوشتش آن بود که به دنبال طوفان، تمدن جهان را از نو به پا سازد. ودیگرى (مهدى) است که نقش خویش را در آینده ایفا مى کند، وتا کنون بیش از هزار سال در میان توده خویش زیسته ومقدر چنین است که در روز موعود، جهان را دوباره مى سازد. پس، چگونه زندگانى طولانى نوح را باور داریم، اما طول عمر مهدى (عجل الله فرجه) را نمى پذیریم؟!(4)

از آنچه که گذشت معلوم مى گردد که مسئله طول عمر، نه تنها ممکن است، بلکه در طول تاریخ هم به وقوع پیوسته است.

2- دلیل نقلى: مراد از دلیل نقلى، نصوص وروایاتى است که در این موضوع از جانب پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلى الله علیه وآله وسلم) وامامان معصوم - علیهم السلام - وارد شده، که مى توان آنها را به چند گروه تقسیم کرد:

گروه اول: روایاتى است که در خصوص خالى نبودن زمین از حجت خدا وارد شده است. چنان که امیر المؤمنین (علیه السلام) به کمیل بن زیاد فرمود: (آرى، هرگز روى زمین از کسى که به فرمان الهى قیام کند خالى نمى ماند، خواه ظاهر باشد وآشکار ویا ترسان وپنهان، تا دلایل خداوند ونشانه هاى روشن او از میان نرود).(5)

ونیز امام صادق (علیه السلام) فرمود: (اگر مردم (جهان) تنها دو نفر باشند، یکى از آنها امام است).(6)

گروه دوم: روایاتى است که امامت را منحصر در دوازده تن از قریش واهل بیت پیغمبر (صلى الله علیه وآله وسلم) مى داند، چنانکه جابر بن سمره گوید: از رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) شیندم که فرمود: (اسلام پیوسته عزیز خواهد بود تا دوازده خلیفه بر مسلمانان حکومت کنند). سپس سخنى فرمود که من نفهمیدم، پس به پدرم گفتم: پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) چه فرمود؟ گفت: فرمود، (تمام آنها از قریش اند).(7)

ونیز فرمود: من ودوازده تن از فرزندانم وتو اى على (یعنى یازده تن فرزندم با تو که دوازده نفر مى شوید) بند وقفل زمین هستیم، یعنى میخها وکوههاى زمین... به سبب ما خدا زمین را میخ کوبیده، تا اهلش را فرو نبرد، چون دوازدهمین فرزندم از دنیا برود.

زمین اهلش را فرو برد ومهلت داده نشوند (به سوى آنها ننگرند).(8)

گروه سوم: روایاتى است که امام مهدى (عجل الله فرجه) را به نام وصفات، مشخص نموده است. همچنان که رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: (مهدى از فرزندان من است، نامش نام من، کنیه اش کنیه من، از نظر خصال وویژگیهاى اخلاقى شبیه ترین فرد به من است، براى او غیبتى طولانى واضطرابى حیرت زاست، مردم درباره او دچار گمراهى مى شوند، پس (از غیبت طولانى) مانند ستاره درخشان ظاهر مى شود وزمین را از عدل وداد پر مى کند، چنانکه از ستمگرى وتجاوز پر شده باشد).(9)

گروه چهارم: روایاتى است که گویند: قیامت بر پا نمى شود تا وقتى که امام غایب (علیه السلام) قیام کند. چنانکه رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: (قیامت به پا نمى شود، تا اینکه شخصى از خاندان من قیام کند، که نامش نام من است).(10)

گروه پنجم: روایاتى است که مربوط به وجود وشناخت امام در هر زمان مى باشد. چنانکه حارث بن مغیره مى گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: پیغمبر (صلى الله علیه وآله وسلم) فرموده است: هر کس بمیرد وپیشوایش را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است؟ فرمود: آرى. عرض کردم: جاهلیت کامل یا جاهلیتى که امامش را نشناسد؟ فرمود: جاهلیت کفر ونفاق وگمراهى).(11)

با جمع بین روایات مذکور، به این نتیجه مسلم مى رسیم که امام غایب ومنتظر (عجل الله فرجه) همان حجت بن حسن العسکرى علیهما السلام است.

3- دلیل شرعى: از ویژگیهاى بسیار روشن دین اسلام، جهانى بودن آن است، ودر اولین مرحله بر امام وخلیفه معصوم مسلمانان واجب است که از جهاد یا غیر آن، این دعوت را به تمام نواحى جهان برساند، چرا که اسلام، یک نظام اجتماعى انقلابى است وآمده است تا تمام نظامهاى فاسد اجتماعى حاکم را از بین ببرد.

بدیهى است که در شرایط انقلاب، خراب کردن واز نو ساختن، احتیاج به گذشت زمانى طولانى دارد تا در این مدت، انقلابیون با تمام امکانات به سوى ریشه کن ساختن باقیمانده نظامهاى اجتماعى سرنگون شده بشتابند.

از طرفى ما مى دانیم که روزگار، به پیغمبر (صلى الله علیه وآله وسلم) مهلت کافى نداد تا بناهاى فساد گذشته را کاملا خراب کند ونظام نوینى که مطابق با اهداف عالیه اش بود، به طور کامل، به اجرا درآورد. وبعد از آن حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) نیز به دلیل مشکلات زیاد وجریانهاى سیاسى که از قبل یا در زمان خلافتش وجود داشت موفق به عملیات انقلابى نشد. وفرزندان معصوم او هم به علت عوامل سیاسى وزمینه هاى اجتماعى نتوانستند به این مهم دست یازند.

اکنون نوبت به امام غایب ومنتظر (عجل الله فرجه) رسیده وناچار این مهم باید به دست او انجام شود، که او آخرین معصوم در روى زمین وتحقق بخش هدفى است که خداوند در قرآن فرموده: (خدا کسى که پیامبرش را با هدایت ودین حق فرستاد، تا وى را بر همه ادیان غلبه دهد).(12)

4- دلیل علمى وتجربى: خلاصه این دلیل این است که جمعى از دانشمندان علوم جدید، از قبیل دکتر الکسیس کارل، دکتر جاک لوب، ودکتر ورن لویس وهمسرش، ونیز افرادى دیگر، در انجمن علمى (راکفلر) نیویورک، دست به یک سلسله آزمایشهایى روى اجزاى انواع مختلف از گیاهان وجانداران وانسانها زدند. میان این آزمایشها، آزمایشهایى بود که بر روى قسمت هایى از اعصاب انسان وعضلات وقلب وپوست وکلیه هاى او انجام گرفت، ودر نتیجه ثابت شد که این اجزاء، تا وقتى که از تغذیه کافى وکامل وبهداشت مناسب برخوردار باشند، وعارضه اى از خارج به آنها نرسد، زنده وباقى مى مانند، وسلول هایشان پیوسته در حال رشد ونمو هستند.(13)

وما مى دانیم که امام به جهت علم وسیعى که دارد بهترین کسى است که مى تواند به خوبى رعایت بهداشت وسلامت را بنماید.

سخن آخر اینکه، هر کس به اخبار وارده، در خصوص امام غایب (عجل الله فرجه) از پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) وسایر امامان - علیهم السلام - مراجعه نماید خواهد دید که نوع زندگى آن حضرت را به طریق خرق عادت معرفى کرده اند. والبته خرق عادت غیر از محال است، واز راه علم هرگز نمى توان خرق عادت را نفى کرد. زیرا هرگز نمى توان اثبات کرد که اسباب وعواملى که در جهان کار مى کنند، تنها همانهایى هستند که ما آنها را دیده ایم ومى شناسیم ودیگر اسبابى که ما از آنها خبر نداریم، یا آثار واعمال آنها را ندیده ایم، ویا نفهمیده ایم، وجود ندارد، از این رو، ممکن است که در فردى یا افرادى از بشر اسباب وعواملى به وجود آید که عمرى بسیار طولانى - هزار یا چندین هزار ساله - براى ایشان تامین نماید، واز اینجاست که جهان پزشکى تا کنون از پیدا کردن راهى براى عمرهاى بسیار طولانى نومید ومأیوس نشده است.(14)

نتیجه: با آنچه در مسئله امکان طول عمر گذشت وآنچه که در این مقال گفته شد، جاى تردیدى باقى نمى ماند که طول عمر امام زمان (عجل الله فرجه) نه تنها ممکن است، بلکه از زمان غیبت کبرى تاکنون استمرار داشته وتا اذن ظهور حضرتش توسط خداوند متعال، ادامه خواهد داشت.

منبع:

نویسنده: علی رضا رجالی تهرانی، یک صد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان علیه السلام، 1374.

پی نوشت ها:
(1) اقتباس از اربعین شیخ بهایى، ترجمه خاتون آبادى، ص 553.

(2) دادگستر جهان، ابراهیم امینى، ص 200.

(3) سوره عنکبوت، آیه 14.

(4) ترجمه بحث حول المهدى، آیت الله صدر، ص 34.

(5) نهج البلاغه، فیض الاسلام، حکمت 139، ص 1158.

(6) اصول کافى، مرحوم کلینى، ج 1، ص 180.

(7) صحیح مسلم، ج 3، ص 1453.

(8) اصول کافى، ج 1، ص 534.

(9) فرائد السمطین، جوینى، ج 2، ص 335.

(10) فرائد السمطین، جوینى، ج 2، ص 327.

(11) اصول کافى، مرحوم کلینى، ج 1، ص 376.

(12) سوره صف، آیه 9، این آیه در تفسیرهاى قرآن از جانب امامان معصوم (علیه السلام) به امام زمان (عجل الله فرجه) تفسیر شده است.

(13) در انتظار امام، عبد الهادى فضلى، ترجمه روحانى، ص 61.

(14) شیعه در اسلام، علامه طباطبایى، ص 151.


[ ] | [ کلمات کلیدی ] : معمرین-طول عمر امام زمان-عمر طولانی-عمر بلند امام زمان-
[ مرتبط با ] : شبهه شناسی شخصیت امام زمان
ن : شهاب
ت : دوشنبه 3 تیر 1392
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
http://sharitalittle.hatenablog.com/entry/2016/02/27/081132 دوشنبه 9 مرداد 1396 05:27 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to send you an email.
I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.
manicure چهارشنبه 23 فروردین 1396 08:44 ق.ظ
I love what you guys are up too. Such clever work and exposure!
Keep up the excellent works guys I've included you
guys to my own blogroll.
manicure دوشنبه 14 فروردین 1396 06:50 ق.ظ
Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it's
really informative. I am gonna watch out for brussels. I'll appreciate if you
continue this in future. Many people will be benefited from your writing.
Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.